در چند سال گذشته که با تب تند مبارزه با استفاده از نام جعلی "خلیج عربی"به جای نام جاوید"خلیج فارس"دست به گریبان بوده ایم کمتر انجمن فرهنگی یا سیاسی را میتوان یافت که برای اثبات بر حق بودن این نام نشستی برگزار نکرده باشدیا بیانیه ای نداده باشد یا دست کم زیر بیانیه ای را امضا نکرده باشد.کمتر سخنرانی را میتوان دید که در این نشستها ازاین جاوید نام به دفاع بر نخواسته باشدو سندهایی از کهن بودن این نام نیاورده باشد.

در این روزها در تمام شهرهای کوچک وبزرگ ایران خیابان یا کوچه ای نام"خلیج فارس"دریافت کرده است حتی بزرگراهها وشهرکها هم از این نام بخشی بی بهره نمانده اندوخلاصه ایران پرشده از نام"خلیج فارس" بی آنکه بیندیشیم مگر ما ایرانیان با این نام مشکلی داشتیم که در تمام این روزها به تکرار نشستیمش؟!؟!

به راستی یک بار از خود پرسیدیم برای چه باید هر روز در ایران فریاد کنیم"خلیج همیشه فارس است" بدون اینکه این صدا را به گوش آنهایی برسانیم که با این نام به ستیز بر خاسته اند؟!؟!

هیچگاه از خود پرسیدیم چند اعتراض یا گردهم آیی اعتراض آمیز در دیگر سرزمینها انجام شد؟!؟!

هیچگاه از خود پرسیدیم آیا بهتر نیست به جای اینکه برای همدیگر فریاد شویم با هم فریاد شویم تا شاید صدایمان به گوش دیگران برسد؟!

تمام اعتراض هایمان در سرزمینی انجام شد کهاز دیر باز مردمانش میدانستند خلیج نمیتواند عرب باشد.ایرانی در هر جا که باشد به ایرانی بودن ذره ذره آب وخاک ایران ایمان دارد.آیا باز هم نیاز بود در گستره این سرزمین ایرانی بودن گوشه ای از آن را یادآور شویم؟

آنگاه که فرنشینان دیپلماسی ایران رو به روی نقشه ای نشستند که "خلیج العربی آنها را وما را به نیشخند نشسته بودما سکوت پیشه کردیم.آنجا باید فریاد میشدیم نه اینجا که بیشتر!مردمانش مدافع نام شاخاب پارس هستند.

بگذریم که گویا"خانه از پایبست ویران است                    خواجه در بند نقش ایوان است"!!

مسائلی از این دست کم نیستندما درباره ی مولانا وپور سینا ومانی صورتگر نیز چنین کردیم بدون اینکه آنها را به جهانیان بشناسانیم وبه دیگران یادآور شویم آنها در گستره ی فرهنگی ایران زاده شدند و زیستند وحتی برخی از آنهادر ایران امروز به خاک رفتند باز هم برای خودمان تکرار کردیم که آنها ایرانیند!مگر ایرانیان آنها را غیر ایرانی میدانستند؟

کی میرسد زمانی که به ما ثابت شود کار فرهنگی تنها برگزار کردن بزرگداشت برای بزرگان در داخل ایران نیست بلکه بایدایران را بشناسیم وبه دیگران بشناسانیم تا دیگر جرات نکنند داشته های فرهنگی و تاریخی ما را به نام خویش سند بزنند راستش می ترسم از عراقی شدن کورش بزرگ!!!!!!!!!!!!!!