گاه می اندیشم این نامهای بزرگ هستند که افراد را بزرگ میکنندیاافراد بزرگ که نام خویش را بزرگ میکنند؟چند وقت است در جامعه(به ویژه در بین دوستانم که یکایکشان را دوست دارم وامیدوارم از من نرنجند که هدف تلنگری است به خودمان)کرداری را میبینم که شک میکنم آنها همانهایی هستند که میخواستند ایران را دوباره بسازند.محمدهاوعلی ها به راحتی کورش وداریوش میشوند!در اینکه در چند سال گذشته بسیار عرب ستیز شده ایم شک نیست ولی در خاطرات نسل انقلاب بسیار خوانده وشنیده ایم که کورش ها وداریوش ها یک شبه محمد وعلی شدند!اگر ذره ای واقع بین باشیم خواهیم پذیرفت که وضعیت جامعه این کردار را میطلبد و میتوان این کار را نوعی مبارزه خواند.

میپذیرم که بر ایرانیان نام ایرانی شایاتر است ولی آیا اگر نام من گردآفرید بود شجاعت او را هم داشتم یا اگر شجاعت اورا داشتم نام گردآفرید برازنده من میشد؟به راستی چه فرقی میکند نام من ناهید باشد یا...؟مگر نه اینکه در داشتن نامم نقشی نداشته ام؟حال که پدر ومادرم این نام را بر من نهادند باید تلاش کنم تا این نام به نیکی بلند آوازه شود.

اگر برخی معتقدند نام بزرگان سبب میشود کودک با شناختن صاحبان قبلی نام تلاش کند مانند آنها شود.میپذیرم .حال سالها پیش نامی برایم برگزیده اند من سالها با آن زیسته ام وامروز به این نتیجه رسیده ام که نام غیر ایرانی برازنده فرزند ایران نیست  ُافسردگی ها گرفته ام وبه سرزنش پدر ومادر برخاسته ام که چرامن باید چوب عقیده وعلاقه ی شما به اعراب را بخورم؟و...

ولی به راستی آیا تاکنون اندیشیده ایم که اگر نام کورش بزرگ افشین بود او نمیتوانست منشور حقوق بشر صادر کند؟؟؟یااگر کورش نامی سبب مرگ بابک خرمدین میشد دیگر ما کورش بزرگ را نمیستودیم؟؟؟ ناگفته پیداست رفتار وکردار کورش وافشین سبب شده است که ما به ستایش و نکوهش آنها دست یازیم.

ولی شاید وقت آن رسیده امروز به نامی که داریم قناعت کنیم که مشکل بسیار فراتر از تغییر نام ماست حتی اگر از نام خویش راضی نیستیم این نارضایتی بهتر است در نامگذاری فرزندانمان به چشم آیدو برای آنها نامی خوشایند بر گزینیم.بهتر است از یاد نبریم حساسیت ما روی نامهایمان سبب شده است امروز درصداوسیما هر فردی که نقشی منفی داردنام رستم و کورش را یدک بکشد و انسانهای خوب! فیلمهایمان علی ومحمد باشد !حال از شما میپرسم کورش وعلی در کنار هم  ایران را بهتر نمیتوانند بسازند؟اتحاد ایرانیان با هر نام که دارند نام ایران را بلند آوازه خواهدکرد.(این نوشتار دیدگاه های یک ایرانی است فارغ از دیدگاه مذهبی)