عنوان کتاب: کوروش و بابل
نویسنده: هوشنگ صادقی
انتشارات: نگاه
چاپ دوم 1387(چاپ نخست 1384)
بها: 2400
تعداد صفحه: 159
شمارگان: 2000

 

 

این کتاب در واقع نقد و تفسیری است بر آرا و تاریخ سازی‌های ناصر پورپیرار در کتاب «دوازده قرن سکوت» و تأملی بر تفاوت تاریخنگاری و نگارشگری تاریخ است.
نویسنده در مقدمه به روشنی بیان می‌کند که هدف این نوشتار: "تنها نشان دادن چگونگی کاربرد نابجا و ناسنجیده و اختیاری از "اسناد تاریخی" مورد پذیرش" مورخی" است که حکم بر ابطال تمامی اسناد می‌دهد! در واقع صاحب چنین تفکری، خیالپردازی را ماند که گمان می برد به "حقایقی" دست یافته که بر دیگران پوشیده مانده، در نتیجه، وظیفۀ خود بداند با افشاء این «حقایق» انقلابی برپاکند.
از این رو سعی خواهد شد، به دور از هرگونه پیشداوری، نحوۀ ورود چنین "تاریخنگاری" به زوایای پیدا و ناپیدای تاریخ گذشتۀ این مرز و بوم، در روشنایی مهتاب قرار داده شود تا خواننده در مسیر تناقض گویی‌ها، هتک حرمت‌ها، گزافگی‌ها و دست درازی های چنین "تاریخ نویسی" قرار گیرد.

فهرست:
پیشگفتار
کوروش نگارشگری
آکادمی نگارشگری
توطئه نگارشگری
واژگاه نگارشگری

پ.ن: این نوشتار پیشتر در ایران بوم منتشر شده است.