خیام:

ای چرخ فلك خرابی از كینه توست

بیدادگری پیشه دیرینه توست

ای خاك اگر سینه تو بشكافند

بس گوهر قیمتی كه در سینه توست

(یادش گرامی و راهش پر رهرو)