زنده یاد مهدی اخوان:

 

"به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده ی خویش را؟"