محمد زهری:

هیچ آسمان و هیچ زمینی

مانوس تر از خانه ی ما نیست

گر آسمان مکدر،گر خاک بایر است

جرم من است

      "ما"

گردن به حکم تلخ مشیت نهاده ایم!!!