زنده یاد احمد حیدربیگی:

 

بن بست های جهان را به نام من بگذار

که آزادیم اولین شهید تاریخ است

و اندیشه ام آخرین زندانی