آهنگ" ایرانی" از آلبوم "سپیده "با صدای  استاد"محمدرضاشجریان" ، آهنگسازی "محمدرضا لطفی" با اجرای ماندگارزنده یاد "پرویز مشکاتیان"و گروه شیدا:

ایرانی ز سر کن خواب مستی

بر هم زن بساط خودپرستی

که چشم جهانی سوی تو باشد

چه ازپا نشستی؟

در این شب سپیده نادمیده

تیغ شب به خونش در کشیده

امیدچه داری ازین شب

که در خون کشیده سپیده

تیغ برکش آتش فشان نغمه ها را تندری کن

دردل شب رخ برفروز کار مهر خاوری کن

ازدرون سیاهی برون تاز پرچم روشنایی برافراز

تاجهانی از تباهی وا رهانی

دیو شب را تیغ بر دل برنشانی

باخواری در روزگار ننگ باشدزندگانی

مرگ به تا چنین زندگانی

ای مبارز

ای مجاهد

ای برادر

دل یکی کن ره یکی کن بار دیگر

راه بگشا سوی شهر روشنی ها

روزگار تیرگی ها بر سرآمد