شاید از شاعر کرد عبدالله پشیو خوانده ام:

هر روز بیش از دیروز شعر را دوست می دارم

زیرا که شعر

زیباروی مرددیست

هرروز قرار ملاقات میگذاریم

یا دیر می آید

یا هرگز نمی آید!