زنده یاد احمد حیدر بیگی:

فریاد را به من بیاموز

شکیبایی شرقی

سکوت را خواهد آموخت