پند شعر بسیار زیبایی از شیرکو بیکس (شاعر بزرگ کرد) است که ترجمه اش را در"پاسپورت لبخند و آرزو"خواندم مجموعه ی جالبی بود از چند شاعر کرد که فریاد شیری ترجمه اش کرده بود راستش این شعر آنقدر به دلم نشست که حیفم آمد دیگران نخوانند:

چیزهای زیادی هستند

که می پوسند،

فراموش می شوند

ومی میرند

مثل تاج،عصای مرصع و تخت سلطنت

چیزهایی هم هستند

که نه می پوسند

نه فراموش می شوند

ونه می میرند

مثل:کلاه،عصا و کفش های چارلی چاپلین